ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

30 اردیبهشت ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 3.6 درجه سلسیوس در سال 1371

بیشترین دما:  33.6 درجه سلسیوس در سال 1394

بیشترین بارش: 18 میلیمتر در سال 1392

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره