بهسازی ومقاوم سازی ایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان

منبع: روابط عمومی 2 بازدید

بهسازی ومقاوم سازی ایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان

ادامه خبر >>>

بازدید نماینده شهرستانهای مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی از هواشناسی مریوان

منبع: روابط عمومی 19 بازدید

دکتر شیوا قاسمی پورنماینده شهرستانهای مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی وعضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی ،روزپنجشنبه 12تیر1399 ازایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان بازدید بعمل آوردند

ادامه خبر >>>

نشست هم‌اندیشی اجرای بند ث_4 ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور دراداره کل هواشناسی استان کردستان

منبع: روابط عمومی 75 بازدید

نمایندگان از سازمان جهادکشاورزی،مدیریت بحران استان،اداره کل راه وشهرسازی،اداره کل حمل ونقل آب منطقه ای استان به منظور بررسی اجرای بند ث_4 ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشوردر اداره کل هواشناسی استان گرد هم آمدند

ادامه خبر >>>