پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :31/01/1393

بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی پایداری نسبی هوا را طی امروز نشان می دهد اما از بعدازظهر فردا تا

روز چهارشنبه استان در دامنه فعالیت امواج بارشی ضعیف قرار می گیرد که سبب رشد ابر ، وزش باد

 و بارش های رگباری و پراکنده بویژه در روز سه شنبه و ساعات بعدازظهر می گردد .  و در زمان فعالیت

سامانه ی بارشی اندکی از گرمی هوا در طول روز کاسته خواهد شد .

 


شهر

پیش بینی هوا در روز یکشنبه

31/1/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز دوشنبه

1/2/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز سه شنبه

2/2/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

27

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

10

24

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

8

23

سقز

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

24

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

9

22

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

7

21

قروه

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

22

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

12

20

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

11

19

بیجار

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

20

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

12

19

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

10

18

مریوان

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

25

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

10

22

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

9

21

زرینه

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

20

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

8

18

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

6

17

بانه

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

23

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

13

21

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

10

20

کامیاران

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش های خفیف و پراکنده و غبار رقیق

25

قسمتی تا نیمه ابری در بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده ووزش باد

8

23

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش رگباری و پراکنده باران و احتمال رعد و برق

6

22

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزارکانیان

گل تپه

یاسوکند

اویهنگ

موچش

قاملو

بابارشانی

دهگلان

سلین

حداقل

8

7

9

9

8

6

11

5

10

8

4

10

8

11

7

2

5

7

15

حداکثر

27

23

21

19

24

19

22

25

26

22

20

23

20

21

23

20

20

22

29