پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :  08/07/1393

 

تحلیل و بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، بیانگر گذر امواج ناپایدار از سطح استان طی امروز سه شنبه لغایت شنبه هفته آینده می باشد

که سبب وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) خواهد شد. همچنین برای روزهای پنج شنبه وجمعه تشکیل و رشد ابر، وزش باد همراه

با بارش های ضعیف و پراکنده پیش بینی می گردد. از لحاظ دمایی نیز از امروز تا روز جمعه تغییرات قابل ملاحظه ای نخواهیم داشت .

 


 

شهر

پیش بینی هوا درروزسه شنبه

8/7/93

حداکثردما

پیش بینی هوا درروزچهار شنبه

9/7/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا درروز پنج شنبه

10/7/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

32

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

13

33

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

14

33

سقز

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

28

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

17

29

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

15

29

قروه

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

28

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

18

29

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

16

29

بیجار

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

26

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

15

28

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

15

28

مریوان

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

30

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

13

31

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

12

31

زرینه

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

25

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

8

27

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

8

27

بانه

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

27

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

19

28

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

16

28

کامیاران

کمی تا قسمتی ابری با وزش قابل ملاحظه باد ( گاهی شدید ) همراه با غبار رقیق

31

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد                 ( گاهی شدید) در بعدازظهر افزایش ابر و غبار رقیق

14

32

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

12

32

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزار کانیان

گل تپه

سراب شهرک

اویهنگ

دیواندره

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سلین

حداقل

13

18

19

14

13

8

19

14

18

17

7

15

6

20

7

12

11

12

18

حداکثر

32

28

27

27

30

23

26

30

32

24

24

26

25

28

27

26

26

28

35

پیش بین مسئول   :  بهرام چاره خواه