پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :شنبه 13-02-94

تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هوای نسبتاً آرامی را طی شبانه روز آینده در استان  نشان می دهد در این مدت بجز وزش باد ، پدیده

 قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی گردد . اما از فردا بعدازظهر و اوایل شب تا  اواخر روز سه شنبه تأثیر موجی از هوای ناپایدار بر استان سبب وزش قابل ملاحظه باد ،

افزایش ابر و بارندگی (اغلب رگباری بار عدو برق) می گردد . طی روز چهارشنبه از شرایط ناپایداری کم خواهد شد اما طی روزهای پنج شنبه و جمعه نیز تأثیر امواجی

 ضعیف بر استان سبب بارش های پراکنده خواهد شد .


شهر

پیش بینی هوا در روزیکشنبه

13/2/94

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزدوشنبه

14/2/94

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزسه شنبه

15/2/94

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

31

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

12

31

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

11

27

سقز

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

24

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

9

25

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

10

21

قروه

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

25

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

12

25

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

11

21

بیجار

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

24

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

12

25

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

11

20

مریوان

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

27

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

9

28

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

10

24

زرینه

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

21

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

6

22

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

5

18

بانه

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

23

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

11

24

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

12

20

کامیاران

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد       ( گاهی شدید ) و از اواخر وقت افزایش ابر

29

قسمتی تا نیمه ابری از بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر ، وزش باد                 ( گاهی شدید ) همراه با  رگبار و رعدو برق

9

30

ابری همراه با وزش باد ( گاهی                شدید ) و بارش باران ( اغلب رگباری بارعدو برق ) و کاهش نسبی دما و غبار

10

25