پیش بینی 72 ساعته
بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :09/05/93 بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، بیانگر استقرار پرارتفاع جنب حاره در تراز میانی هوا طی سه روز آینده بر منطقه می باشد که با کم فشار فصلی در سطح زمین همراه گشته و در این مدت پدیده قابل ملاحظه ای بجز وزش ملایم باد در بعضی از ساعات بعد از ظهر نخواهیم داشت . از یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده عبور جریانات ناپایدار از شمال غرب کشور سبب افزایش سرعت وزش باد و افزایش موضعی ابر در استان می گردد . همچنین از امروز تا شنبه دمای هوا بطور نسبی افزایش می یابد و ازیکشنبه تا سه شنبه اندکی از گرمی هوا کم خواهد شد .

شهر پیش بینی هوا در روز پنجشنبه 9/5/93 حداکثردما پیش بینی هوا در روز جمعه 10/5/93 حداقل دما حداکثردما پیش بینی هوا در روز شنبه 11/5/93 حداقل دما حداکثردما سنندج صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 39 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 24 40 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 24 41 سقز صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 35 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 16 36 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 18 37 قروه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 35 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 18 36 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 19 36 بیجار صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 33 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 19 34 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 20 35 مریوان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 38 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 17 39 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 18 39 زرینه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 31 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 15 32 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 17 32 بانه صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 34 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 22 35 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 23 35 کامیاران صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و افزایش نسبی دما 39 صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم و غبار رقیق 20 40 صاف تا کمی ابری گاهی وزش ملایم باد و افزایش نسبی دما 21 40 دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته شهر سنندج سقز قروه بیجار مریوان زرینه بانه کامیاران سروآباد حاج ممدان هزار کانیان گل تپه سراب شهرک اویهنگ موچش دیواندره بابارشانی قاملو دهگلان یاسوکند سلین حداقل 25 14 15 17 16 14 21 19 24 17 14 20 12 - 17 13 17 10 16 - 27 حداکثر 37 33 33 29 36 29 34 37 40 28 29 31 30 - 34 36 33 30 32 - 42