پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :29/7/93

تحلیل نقشه های پیش بینی وضع هوا ، تداوم پوشش ابر و بارش های رگباری را طی امروز در استان نشان میدهد . از امشب بتدریج از تراکم ابرها کم شده و از فردا تا روز یکشنبه هوای استان نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود . همچنین در صبح فردا و پس فردا دمای شبانه بطور محسوسی کاهش می یابد و در برخی نقاط استان دمای سطح خاک به صفر خواهد رسید .

 


شهر

پیش بینی هوا در روزسه شنبه

29/7/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزچهارشنبه

30/7/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزپنج شنبه

1/8/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

13

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

4

18

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

5

20

سقز

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

9

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

1

13

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

2

16

قروه

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

12

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

4

14

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

5

15

بیجار

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

9

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

4

14

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

4

15

مریوان

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

14

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

3

16

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

4

18

زرینه

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

6

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

0

10

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

1

11

بانه

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

11

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

2

13

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

4

15

کامیاران

ابری همراه با بارش های رگباری ، گاهی وزش باد در ارتفاعات احتمال رگبار برف ، کاهش دما و مه صبحگاهی

13

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی

4

17

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش ملایم بادو افزایش نسبی دما

4

19

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزارکانیان

گل تپه

با با رشانی

اویهنگ

موچش

دیواندره

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سراب شهرک

سلین

حداقل

8

3

5

5

8

4

4

7

10

11

5

3

3

 

8

5

4

4

 

4

13

حداکثر

19

6

18

11

19

9

14

22

23

13

13

13

16

 

17

21

17

15

 

13

23