پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري : جمعه 10-11-93

براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی، طی امروز جمعه تا اوایل صبح شنبه گذر امواج بارشی و ناپایدار از

سطح استان موجب ابری شدن آسمان، وزش باد (گاهی شدید) همراه با بارش باران و برف و مه آلود شدن هوا میگردد،

که از اواخر وقت امروز بویژه در شمال استان، بارش ها اغلب بشکل برف پیش بینی میشود. همچنین از فردا شنبه تا روز

 سه شنبه استقرار جریانات پایدار را بر منطقه خواهیم داشت. از لحاظ دمایی از فردا شب لغایت صبح سه شنبه دماهای

 شبانه و ابتدای صبح کاهش می یابد .

 


شهر

پیش بینی هوا در روز جمعه

10/11/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزشنبه

11/11/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز یکشنبه

12/11/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت باران و برف

15

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

1

13

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-1

13

سقز

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت برف و باران

12

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

-2

10

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-3

10

قروه

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت برف و باران

12

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

0

11

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-2

11

بیجار

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت برف و باران

9

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

-1

10

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-3

10

مریوان

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت برف و باران

12

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

0

12

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-2

12

زرینه

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش برف و باران

6

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

-3

7

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-4

7

بانه

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت برف و باران

10

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

0

9

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-2

9

کامیاران

نیمه ابری تا ابری با وزش باد( گاهی شدید) همراه بارش باران از اواخر وقت باران و برف

13

کمی تا قسمتی ابری در پاره ای از نقاط مه آلود

1

13

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی

-1

13