پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :27/09/93

براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی، طی امروز پنج شنبه و فردا جمعه تأثیر جریانات نسبتاً پایدار را بر سطح استان خواهیم

داشت که در این مدت شاهدابری بودن آسمان، گاهی وزش باد و غبار محلی می باشیم. اما در طول روز شنبه تا صبح یکشنبه موجی

از هوای ناپایدار از استان گذر می نماید که سبب بارش های پراکنده برف و باران در می شود. از بعدازظهر یکشنبه لغایت روز سه شنبه

 از شرایط ناپایداری کاسته


شهر

پیش بینی هوا در روزپنج شنبه

27/9/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزجمعه

28/9/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز شنبه

29/9/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

8

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-2

9

ابری همراه با وزش بادو            بارش های پراکنده باران و برف

-1

8

سقز

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

5

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-3

7

ابری همراه با وزش باد و             بارش های پراکنده برف و باران

-2

6

قروه

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

6

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-3

6

ابری همراه با وزش بادو            بارش های پراکنده باران و برف

-2

5

بیجار

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

4

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-3

5

ابری همراه با وزش باد و             بارش های پراکنده برف و باران

-2

4

مریوان

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

8

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-2

9

ابری همراه با وزش باد با             بارش های پراکنده باران و برف

-1

8

زرینه

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

2

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-8

3

ابری همراه با وزش باد و             بارش های پراکنده برف و باران

-7

2

بانه

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

7

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-1

7

ابری همراه با وزش باد و             بارش های پراکنده برف و باران

-1

6

کامیاران

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

8

نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی نقاط غبار صبحگاهی

-1

9

ابری همراه با وزش بادو            بارش های پراکنده باران و برف

0

8

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزارکانیان

گل تپه

با با رشانی

اویهنگ

دیواندره

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سراب شهرک

سلین

حداقل

3-

4-

4-

3-

2-

12-

1-

3-

1-

4-

7-

2-

7-

2-

6-

8-

7-

1-

10-

3

حداکثر

10

7

4

3

10

1

8

11

10

4

4

5

8

8

5

5

4

4

2

14