پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :   1394/03/09

تحلیل نقشه های پیش یابی ، عبور امواج ضعیفی از هوای ناپایدار را طی امروز و فردا از منطقه نشان می دهد که با افزایش پوشش ابر ، وزش باد و غبارآلود

و با احتمال رگبار پراکنده همراه خواهد بود . از روز دوشنبه تا چهارشنبه هوای استان آرام و پایدار می گردد . همچنین از روز دوشنبه تا آخر هفته

دمای هوا بتدریج افزایش می یابد .

 


 

 

شهر

پیش بینی هوا در روز شنبه

9/3/94

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزیکشنبه

10/3/94

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزدوشنبه

11/3/94

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

32

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

13

 

32

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

10

 

33

سقز

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

26

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

11

 

28

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

8

 

29

قروه

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

27

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

17

 

27

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

16

 

28

بیجار

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

26

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

17

 

27

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

15

 

28

مریوان

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

28

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

14

 

 

29

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

10

 

30

زرینه

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

22

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

7

 

23

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

6

 

24

بانه

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

25

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

18

 

26

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

18

 

28

کامیاران

قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری و           غبار آلود همراه با وزش باد ( گاهی شدید ) و احتمال رگبار پراکنده

 

31

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط غبار آلود در بعدازظهر با افزایش ابر ، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

14

 

32

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با غبار محلی

 

12

 

33