پیش بینی هوای مریوان

31°c

7°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد

1399/07/05

يکشنبه

32°c

6°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد و غبارمحلي

1399/07/06

دوشنبه

30°c

5°c

صاف گاهی وزش بادشديد دربعدازظهر غبارمحلي

1399/07/07

سه شنبه