پیش بینی هوای بانه

34°c

22°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق

1399/04/14

يکشنبه

35°c

20°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1399/04/15

دوشنبه

36°c

21°c

صاف تا کمي ابري گاهی افزایش ابر گاهی وزش باد

1399/04/16

سه شنبه