پیش بینی هوای قروه

28°c

14°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

28°c

13°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

28°c

13°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک گاهی وزش بادشديد

1399/06/31

سه شنبه