پیش بینی هوای بیجار

31°c

17°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق

1399/04/14

يکشنبه

31°c

16°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1399/04/15

دوشنبه

32°c

17°c

صاف تا کمي ابري گاهی افزایش ابر گاهی وزش باد

1399/04/16

سه شنبه