پیش بینی هوای بیجار

5°c

-3°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش باد

1398/12/10

شنبه

7°c

-2°c

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش باد

1398/12/11

يکشنبه

7°c

-4°c

نيمه ابري تا ابري گاهی بارش باران و برف گاهی وزش باد در ارتفاعات کولاک برف

1398/12/12

دوشنبه