پیش بینی هوای بیجار

27°c

13°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

28°c

13°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

29°c

13°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک گاهی وزش بادشديد

1399/06/31

سه شنبه