پیش بینی هوای زرینه

25°c

8°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

26°c

7°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

26°c

8°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک گاهی وزش بادشديد

1399/06/31

سه شنبه