پیش بینی هوای هزارکانیان

27°c

8°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد

1399/07/05

يکشنبه

28°c

6°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد و غبارمحلي

1399/07/06

دوشنبه

25°c

5°c

صاف گاهی وزش بادشديد دربعدازظهر غبارمحلي

1399/07/07

سه شنبه