پیش بینی هوای سنندج

36°c

24°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي با احتمال رگبارورعدوبرق

1399/04/14

يکشنبه

36°c

24°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي دربعدازظهر افزایش ابر

1399/04/15

دوشنبه

37°c

25°c

صاف تا کمي ابري گاهی افزایش ابر گاهی وزش باد

1399/04/16

سه شنبه