پیش بینی هوای سنندج

9°c

-4°c

نيمه ابري تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و بارش پراکنده

1398/12/07

چهارشنبه

12°c

-1°c

کمي ابري درپاره ای نقاط مه آلود همراه با وزش باد و افزايش دما

1398/12/08

پنج شنبه

15°c

0°c

نيمه ابري همراه با وزش باد همراه با افزايش دما

1398/12/09

جمعه