• خبرنتایج استخدامی هواشناسی در بخش اخبار و تازه ها
  • گلبادسنندج(دوره آماری2009-2000)جهت بادغالب جنوبی
  • گلباد سقز(دوره 2009-2000)جهت باد غالب جنوبغربی
  • گرم ترین و سردترین دماها
  • متوسط بارش سالانه
 
نقشه استان
دانلود فایل پیش بینی

هشدارها و اطلاعیه ها
اخبار و تازه ها