• سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
  • گلبادسنندج(دوره آماری2009-2000)جهت بادغالب جنوبی
  • گلباد سقز(دوره 2009-2000)جهت باد غالب جنوبغربی
  • گرم ترین و سردترین دماها
  • متوسط بارش سالانه
 
نقشه استان
دانلود فایل پیش بینی

هشدارها و اطلاعیه ها
اخبار و تازه ها
  • هواشناسی استان : صدای تغییر اقلیم در کردستان را هم بشنویم 1393/09/03
  • هواشناسی استان : اطلاعیه دریافت آمار و داده های هواشناسی 1393/03/01
  • هواشناسی استان : اهریمن خشکسالی و ضرورت حفاظت آگاهانه از طبیعت 1392/01/23
  • هواشناسی استان : 14 سال خشکسالی و ضرورت مدیریت هوشمندانه آن 1391/12/01
  • هواشناسی استان : بیشترین نوسانات عوامل جوی (شدیدترین پدیده های )اتفاق افتاده در طول دوره آماری هواشناسی استان کردستان